Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcyO nadużyciach w pracy zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika mówi się sporo. Również coraz częściej dochodzi do sytuacji, które ogólnie można określić jako mobbing. Dlatego warto znać swoje prawa i obowiązki, niezależnie od tego, po której jest się stronie. Prawo lepiej poznawać przed, a nie po.

Jakie obowiązki ma pracodawca względem pracownika?

Pracodawca ma szereg obowiązków względem pracownika, o których nie zawsze pamięta - warto więc usystematyzować tę wiedze, gdyż sprowadza się po prostu do dobrego traktowania podwładnych i zapewnienia właściwych warunków pracy. Więc co musi pracodawca?

Przede wszystkim określić zakres obowiązków pracownika na danym stanowisku i zasady, jakie panują w miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy mowa o pracy fizycznej czy umysłowej - każdy powinien wiedzieć, co do niego należy. Dzięki wyjaśnieniu tych ważnych kwestii nie będzie dochodziło do nieporozumień, jeśli któraś ze stron będzie wymagała wykonania określonych czynności w pracy. Pracodawca powinien zwrócić także szczególną uwagę na warunki w pracy - zapewnić takie środowisko działania, aby pracownik wykonywał swoje obowiązki dobrze, wydajnie i w sprzyjających okolicznościach. W tym miejscu należy zaznaczyć, jak ważna jest znajomość przepisów BHP po obu stronach.

Pozostają jeszcze kwestie bardziej formalne, jak obowiązek prowadzenia dokumentacji pracy każdego z pracowników, ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wypłacanie wynagrodzenia na czas, co jest często nieprzestrzegane. Pracodawca powinien też zadbać o odpowiednie zasady współżycia społecznego, czyli dobre relacje między pracownikami i przeciwdziałać dyskryminacji, ze względu na płeć, kolor skóry, orientację seksualną czy też pochodzenie społeczne.

Jakie prawa i obowiązki ma pracownik?

Pracownik ma przede wszystkim prawo do wykonywania swojej pracy zgodnie z zasadami, które zostały wyszczególnione w umowie o pracę. Kodeks pracy jasno określa również, że jego prawem jest prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę oraz odpoczynku - jeśli pracuje do 10 lat przysługuje mu 20 dni urlopu, jeśli powyżej 10 lat, 26 dni. Każdy z pracowników powinien być także równo traktowany - dotyczy to zwłaszcza równego traktowania kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach.

Jednak należy pamiętać, że pracownik, poza prawami ma również obowiązki, które zostały określone w umowie przed rozpoczęciem pracy i na które się zgodził. Pracownik powinien przede wszystkim przestrzegać czasu pracy oraz regulaminu i porządku, który w danym miejscu pracy panuje. Jego obowiązkiem jest także dbanie o dobre imię pracodawcy i nie narażanie go na szkody i straty, również poprzez przekazywanie na zewnątrz poufnych informacji, w tym informacji handlowych. Wreszcie, co obowiązuje również druga stronę - pracownik musi przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Znajomość prawa ułatwia rozwiązywanie wielu problemów również na szczeblu podstawowym, społecznym, co chroni obydwie strony.

Artykuł został przygotowany po konsultacji z kancelaria-animus.pl.

Komentarze